Form cover
Pàgina 1 de 2

Autorització de recollida d'alumne/a

Jo, en/na

amb DNI/NIE/Passaport

adreça electrònica
i telèfon
com a
de l'alumne/a
que durant el curs 2024-2025 es troba en el nivell educatiu
AUTORITZO a les persones que a continuació es relaciona, perquè puguin recollir al meu/a fill/a en finalitzar la jornada escolar, inclòs finalització de l’horari del menjador:

Persona 1

Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Període

Persona 2

Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Període

Persona 3

Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Període

Persona 4

Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Període

Persona 5

Nom i cognoms
DNI/NIE/Passaport
Període